CPV Koder

CPV koder
Kod Titel
03000000 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
14000000 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
16000000 Landbrugsmaskiner
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
19000000 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
24000000 Kemiske produkter
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
37000000 Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
41000000 Indvundet og renset vand
42000000 Industrimaskiner
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
48000000 Programpakker og informationssystemer
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
65000000 Offentlige værker
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
76000000 Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
92000000 Forlystelser, kultur og sport
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

Hvad står CPV-kode for?

Akronymet er Common Procurement Vocabulary, og systemet blev udviklet af EU for at øge gennemsigtigheden i offentlige indkøbsprocesser.

CPV forklaret

CPV omfatter et hovedvokabular til at definere genstanden for en aftale samt et ekstra vokabular, der tilføjer yderligere kvalitative oplysninger. Ordforrådet er baseret på en træstruktur bestående af op til 8-cifrede koder (en 8-cifret kode plus kontrolciffer), der vedrører en tekstbeskrivelse af den type tjenesteydelser, varer og tjenester, der indgår i kontrakten. CPVG indeholder to hovedordforklaringer og en supplerende ordforklaring. Hovedordene er afledt af en træstruktur bestående af kode op til ni tal knyttet til et ord, der beskriver varer, arbejder eller tjenesteydelser, som er inkorporeret.

Nuværende CPV-koder

Den CPV-kode, der blev vedtaget i forordning (CE) nr. 213/2008, anvendes nu fra den 7.9.2008: PDF – XML – ODS-XLS CPV 2008-vejledninger: PDF CPV 2008 forklarende note: PDF CPV2008.

Hvad betyder CPV i forbindelse med indkøb?

Med det fælles ordforråd for offentlige indkøb indføres der et integreret klassifikationssystem for offentlige indkøb med det formål at standardisere referencer, som de ordregivende organer kan anvende til at definere indkøbskontrakter.

Hvad er supplerende CPV-koder?

Der findes et supplerende ordforråd, som kan hjælpe brugeren med at beskrive et kontraktemne. Produkter består af alfanumeriske koder med samme ordlyd, der giver mulighed for yderligere detaljer om den specifikke type af den vare, der skal købes.